Skip to content

Патека:Насловна
Земјоделско-Ветеринарна струка Испечати Е-пошта

I Година

Заеднички предмети за струката

pdf Агрометеорологија со климатологија 

pdf Хигиена и здравствено воспитание 

pdf Основи на земјоделие со ветеринарство

II Година

техничар за агроменаџмент

pdfОснови на економија

pdfПрактична настава

pdfПедологија

pdfРастително производство

pdfЗемјоделска механизација

Лозаро-Винарски техничар

pdf Агрохемија на винова лоза

pdf Микробиологија 

pdf Педологија 

pdf Практична настава 

pdf Заштита на виновата лоза 

pdf Земјоделска техника 

Техничар за фармерско производство

pdf Агрохемија

pdf Анатомија со физиологија на домашните животни 

pdf Педологија 

pdf Практична настава 

pdf Земјоделска техника 

Техничар за хортикултура

pdf Ботаника со систематика

pdf Методи на размножување и селекција 

pdf Педологија 

pdf Практична настава 

pdf Земјоделска техника 

Ветеринарен техничар

pdf Анатомија со физиологија на домашните животни

pdf Фармакологија 

pdf Хигиена технологија на месо и млеко 

pdf Латински јазик 

pdf Микробиологија со заразни болести 

pdf Практична настава 

pdf Зоохигиена со дезинфекција, дезинсекција и дератизација 

III ГОДИНА

техничар за агроменаџмент

pdfАгромаркетинг

pdfАгромаркетинг – изборна

pdfАгроменаџмент

pdfАгроменаџмент – изборна

pdfПрактична настава

pdfТехнологија во растително производство – изборна

pdfТехнологија во растително производство

pdfТехнологии во сточарско производство

pdfТрошоци и калкулации

Лозаро-Винарски техничар

pdf Алкохолни и безалкохолни пијалоци

pdf Лозарство 

pdf Лозарство - изборна 

pdf Подигање лозови насади 

pdf Подигање лозови насади - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Винарство 

pdf Винарство - изборна 

pdf Земјоделска техника 

Техничар за фармерско производство

pdf Градинарско производство

pdf Градинарско производство - изборна 

pdf Лозаро овоштарско производство 

pdf Поледелско производство 

pdf Поледелско производство - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Сточарско производство 

pdf Сточарско производство - изборна 

pdf Заштита на растенија 

pdf Земјоделска техника 

Техничар за хортикултура

pdf Цвеќарство отворено

pdf Цвеќарство отворено - изборна 

pdf Декоративни растенија 

pdf Методи на размножување и селекција 

pdf Подигање и одржување на паркови 

pdf Подигање и одржување на паркови - изобрна 

pdf Практична настава 

pdf Производство на цвеќе во заштитен простор 

pdf Производство на цвеќе во заштитен простор - изборна 

pdf Стандардизација и контрола на цвеќе 

pdf Земјоделска техника 

Ветеринарен техничар

pdf Анатомија и физиологија на домашните животни

pdf Микробиологија и заразни болести 

pdf Микробиологија и заразни болести - изборна 

pdf Патологија 

pdf Породилство вештачко осеменување 

pdf Породилство вештачко осеменување - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Сточарство и исхрана на домашни животни 

pdf Сточарство и исхрана на домашни животни 

IV ГОДИНА

техничар за агроменаџмент

pdfАгромаркетинг

pdfАгромаркетинг – изборна

pdfАгроменаџмент

pdfАгроменаџмент – изборна

pdfПрактична настава

pdfЕкономика на земјоделството

pdfТехнологија во растително производство– изборна

pdfСметководство на фарма

pdfУправување со квалитет

Лозаро-Винарски техничар

pdf Подигање и одгледување на лозови насади

pdf Подигање и одгледување на лозови насади - изборна 

pdf Производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци 

pdf Лозарство 

pdf Лозарство - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Винарство 

pdf Винарство - изборна 

Техничар за фармерско производство

pdf Градинарско производство

pdf Градинарско производство - изборна 

pdf Лозаро овоштарско производство 

pdf Поледелско производство 

pdf Поледелско производство - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Сточарско производство 

pdf Сточарско производство - изборна 

Техничар за хортикултура

pdf Аранжирање на цвеќе

pdf Цвеќарство на отворено 

pdf Цвеќарство на отворено - изборна 

pdf Подигање и одржување на паркови 

pdf Подигање и одржување на паркови - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Производство на цвеќе во заштитени простори 

pdf Производство на цвеќе во заштитени простори - изборна 

Ветеринарен техничар

pdf Хирургија

pdf Микробиологија и заразни болести - изборна 

pdf Паразитски болести 

pdf Породилство со вештачко осеменување - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Сточарство и исхрана на домашни животни 

pdf Сточарство и исхрана на домашни животни - изборна 

pdf Внатрешни болести 

 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ
bilten-banner.png

bannerbrosura.png
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020