Skip to content

Патека:Насловна
Шумарско Дрвопреработувачка струка Испечати Е-пошта

I Година

pdf Анатомија со технички својства на дрвото

pdf Машини алати и уреди

pdf Техничко цртање со нацртна геометрија

II Година

Мебел и ентериер

pdf Елементи на дрвните конструкции

pdf Машини алати мебел

pdf Познавање на материјали

pdf Слободно цртање

pdf Практична настава

Обработка на дрво

pdf Дендрологија

pdf Заштита на дрвото

pdf Познавање на помошни материјали

pdf Машини алат обработка на дрвото

pdf Примарна обработка на дрвото

pdf Практична настава

Шумарско пејсажна архитектура

pdf Дендрологија

pdf Педологија со петрографија

pdf Екоклиматологија

pdf Геодезија со шумски комуникации

pdf Расадничарство

pdf Практична настава

III Година

Мебел и ентериер

Задолжителни предмети

pdf Машини и алати за мебел и ентериер

pdf Хидротермичка обработка на дрвото

pdf Заштита на дрвото

pdf Дрвни конструкции

pdf Проектирање на мебел

pdf Финална обработка на дрво

pdf Практична настава

Изборни предмети

pdf Дрвни конструкции

pdf Проектирање на мебел

pdf Финална обработка

Обработка на дрво

Задолжителни предмети

pdf Машини и алати за обработка на дрво

pdf Примарна обработка на дрвото

pdf Хидротермичка обработка

pdf Дрвни конструкции

pdf Фурнири и слоевити плочи

pdf Финална обработка

pdf Практична настава

Изборни предмети

pdf Примарна обработка на дрво

pdf Фурнир и слоевити плочи

pdf Финална обработка на дрвото

Шумарско пејсажна архитектура

Задолжителни предмети

pdf Расадничарство

pdf Ловство

pdf Заштита на земјиште од ерозија

pdf Подигање и уредување на шумите

pdf Подигање и одржување

pdf Дендрометрија

pdf Практична настава

Изборни предмети

pdf Расадничарство

pdf Дендрометрија и искористување на шумите

pdf Подигање и одржување

IV Година

Мебел и ентериер

Задолжителни предмети

pdf Дрвни конструкции

pdf Проектирање на мебел

pdf Финална обработка на дрво

pdf Техничка подготовка

pdf Практична настава

Изборни предмети

pdf Дрвни конструкции

pdf Проектирање на мебел

pdf Финална обработка

Обработка на дрво

Задолжителни предмети

pdf Дрвни конструкции

pdf Фурнири и слоевити плочи

pdf Финална обработка

pdf Практична настава

Изборни премети

pdf Примарна обработка

pdf Фурнири и слоевити плочи

pdf Финална обработка

Шумарско пејсажна архитектура

Задолжителни предмети

pdf Подигање и одржување

pdf Дендрометрија

pdf Проектирање со аранжирање

pdf Заштита на шумите

pdf Практична настава

Изборни предмети

pdf Расадничарство

pdf Дендрометрија

pdf Подигање и одржување

 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ
bilten-banner.png

bannerbrosura.png
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020