Skip to content

Патека:Насловна
Здравствена струка Испечати Е-пошта

I Година

Фармацевтски Лабораториски Техничар

pdf Анатомија

pdf Физиологија 

pdf Хигиена со здравствено воспотување 

Физиотерапевтски Техничар

pdf Анатомија

pdf Физиологија 

pdf Хигиена со здравствено воспитување 

Медицинска сестра

pdf Анатомија

pdf Физиологија 

pdf Хигиена со здравствено воспитување 

Медицински лабораториски Техничар

pdf Анатомија

pdf Физиологија 

pdf Хигиена со здравствено воспитување 

Забен Техничар 

pdf Анатомија

pdf Физиологија 

pdf Хигена со здравствено воспитување 

II ГОДИНА

Фармацевтски Лабораториски Техничар

pdf Аналитичка хемија

pdf Фармацевтска технологија 

pdf Фармакогнозија 

pdf Фармакологија 

pdf Практична настава 

Физиотерапевтски Техничар

pdf Кинезиологија

pdf Масажа 

pdf Основи на нега 

pdf Практична настава 

Медицинска сестра

pdf Микробиологија и инфектологија со нега

pdf Основи на нега 

pdf Патологија 

pdf Практична настава 

Медицински лабораториски Техничар

pdf Аналитичка хемија

pdf Микробиологија 

pdf Патологија 

pdf Практична настава 

Забен Техничар 

pdf Фиксна протетика

pdf Микробиологија 

pdf Практична настава 

pdf Технологија на материјали 

III ГОДИНА

Фармацевтски Лабораториски Техничар

pdf Биохемија

pdf Фармацевтска хемија 

pdf Фармацевтска технологија 

pdf Фармакогнозија 

pdf Практична настава 

pdf Психологија 

Изборни предмети

pdf Фармацевтска хемија 

pdf Фармацевтска технологија 

pdf Фармакогнозија 

Физиотерапевтски Техничар

pdf Физикална терапија

pdf Хирургија 

pdf Кинезитерапија 

pdf Неврологија 

pdf Практична настава 

pdf Психологија 

pdf Рехабилитација 

Изборни предмети 

pdf Физикална терапија 

pdf Рехабилитација 

Медицинска сестра

pdf Хирургија со гинекологија и акушерство со нега

pdf Интерна и педијатрија со нега 

pdf Микробиологија и инфектологија со нега 

pdf Практична настава 

pdf Психологија 

Изборни предмети

pdf Хирургија со гинекологија и акушерство со нега 

pdf Интерна и педијатрија со нега 

pdf Микробиологија и инфектологија со нега 

Медицински лабораториски Техничар

pdf Биохемија

pdf Клиничка хемија 

pdf Микробиологија 

pdf Практична настава 

pdf Психологија 

Изборни предмети

pdf Клиничка хемија 

pdf Микробиологија 

Забен Техничар 

pdf Фиксна протетика

pdf Мобилна протетика 

pdf Практична настава 

pdf Психологија 

Изборни предмети

pdf Фиксна протетика 

pdf Мобилна протетика 

IV ГОДИНА

Фармацевтски Лабораториски Техничар

pdf Броматологија и токсикологија

pdf Фармацевтска хемија 

pdf Фармацевтска технологија 

pdf Фармакогнозија 

pdf Практична настава 

Изборни предмети

pdf Фармацевтска хемија 

pdf Фармацевтска технологија 

pdf Фармакогнозија 

Физиотерапевтски Техничар

pdf Физикална терапија

pdf Практична настава 

pdf Рехабилитација 

Изборни предмети 

pdf Физикална терапија 

pdf Рехабилитација 

Медицинска сестра

pdf Хирургија со гинекологија и акушерство со нега

pdf Интерна и педијатрија со нега 

pdf Невропсихијатрија со нега 

pdf Практична настава 

Изборни 

pdf Хирургија со гинекологија и акушерство 

pdf Интерна и педијатрија со нега 

pdf Микробиологија и инфектологија со нега 

Медицински лабораториски Техничар

pdf Хематологија со трансфузиологија

pdf Клиничка хемија 

pdf Паразитологија 

pdf Практична настава 

Изборни предмети 

pdf Клиничка хемија 

pdf Микробиологија 

Забен Техничар 

pdf Мобилна протетика

pdf Ортодонција 

pdf Практична настава 

Изборни предмети

pdf Фиксна протетика 

pdf Мобилна протетика 

 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ
bilten-banner.png

bannerbrosura.png
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020