Skip to content

Патека:Насловна
Геолошко-рударска и металуршка струка Испечати Е-пошта

I Година

Геолошко-рударски техничар

pdf Техничко цртање со нартна

pdf Заштита на работната и животната средина

pdf Подготовка на минерални суровини

pdf Минералогија 

II Година

Геолошко-рударски техничар

pdf Електротехника со електроника

pdf Машинство 

pdf Општа геологија

pdf Рударство со оркопни методи 

pdf Практична настава 

Металуршки техничар

pdf Топлотна техника

pdf Практична настава 

III Година

Геолошко-рударски техничар

Задолжителни предмети

pdf Рударство со откопни методи 

pdf Петрографија 

pdf Геодезија со рударски мерења 

pdf Хидрогеологија со инженерска геологија 

pdf Истражни работи со геолошко картирање 

pdf Рударски машини со транспорт и извоз 

pdf Практична настава 

Изборни предмети

pdf Хидрогеологија со инженерска геологија

pdf Рударство со откопни методи 

pdf Рударски машини со транспорт и извоз 

pdf Истражни работи со геолошко картирање 

Металуршки техничар

Задолжителни предмети

pdf Технологија на производство на метали 

pdf Машини и уреди 

pdf Металуршки печки 

pdf Преработка во течна состојба 

pdf Преработка со пластична состојба 

pdf Практична настава 

Изборни предмети

pdf Технологија на производство на метали 

pdf Преработка во течна состојба 

pdf Преработка во пластична состојба 

IV Година

Геолошко-рударски техничар

Задолжителни предмети

pdf Рударство со откопни методи 

pdf Хидрогеологија со инженерска геологија 

pdf Минерални лежишта 

pdf Истражни работи со картирање 

pdf Рударски машини со транспорт и извоз 

pdf Практична настава 

Изборни предмети

pdf Хидрогеологија со инженерска геологија 

pdf Рударство со откопни методи 

pdf Рударски машини со транспорт и извоз 

pdf Истражни рабои со геолошко картирање 

Металуршки техничар

Задолжителни предмети

pdf Технологија на производство на метали 

pdf Преработка во течна состојба 

pdf Преработка во пластична состојба 

pdf Физичка металургија 

pdf Термичка обработка со испитување 

pdf Практична настава

Изборни предмети

pdf Технологија на производство на метали 

pdf Преработка во течна состојба 

pdf Преработка во пластична состојба 

 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ
bilten-banner.png

bannerbrosura.png
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020