Skip to content

Патека:Насловна arrow Насловна
Машинска струка Испечати Е-пошта

I Година

pdfТехничко цртање со нацртна геометрија и CAD

pdf Машински елементи со механика

pdf Техничко цртање со нацртна геометрија со Autocad 

pdf Технологија на обработка 

 

II година

техничар за компјутерско управување

pdfКомпјутерско моделирање и конструирање

pdfПрактична настава

pdfТехнологија на обработка

Автотехничар - мехатроничар

pdf Електротехника

pdf Машински елементи со механика 

pdf Практична настава 

pdf Технологија на моторни возила 

Машински техничар

pdf Електротехника со електроника

pdf Машински елементи со механика 

pdf Енергетска техника 

pdf Практична настава 

pdf Технологија на обработка 

Машинско - енергетски техничар 

pdf Електроника со електротехника

pdf Хидропневматска техника 

pdf Машински елементи со механика 

pdf Практична настава 

pdf Технологија на обработка 

pdf Термотехника 

Машинско - воздухопловен техничар

pdf Аеродинамика и механика на летање

pdf Авиоелектроника и електроника 

pdf Воздухопловни инструменти 

Техничар за компјутерско управување

 pdf Електротехника со електроника

pdf Компјутерско моделирање и конструирање

pdf Технологија на обработката

pdf Машински елементи со механика

pdf Практична настава

 

III ГОДИНА

техничар за компјутерско управување

pdfКомпјутерско управување

pdf Хидропневматска техника

pdfПрактична настава

pdfКомпјутерско моделирање и конструирање

pdfКомпјутерско управување - изборна

pdfПрограмирање на компјутерско управувани машини

pdfПрограмирање на компјутерско управувани машини – изборна

Автотехничар - мехатроничар

pdf Електроника

pdf Електроника - изборна 

pdf Електротехника 

pdf Електротехника - изборна 

pdf Контролна технологија 

pdf Практична настава 

pdf Технологија на моторни возиила - изборен

pdf Технологија на моторнии возила 

Машински техничар

pdf Автоматско управување и програмирање

pdf Автоматско управување и програмирање - изборна 

pdf Енергетска техника 

pdf Машини и опрема 

pdf Машински елементи со механика 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Технологија на обработка 

pdf Технологија на обработка - изборна 

pdf Возила и механизација 

pdf Возила и механизација - изборна 

Машинско - енергетски техничар 

pdf Хидропневматска техника 

pdf Хидропневматска техника - изборна

pdf Мерење во енергетика 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Термотехника 

pdf Термотехника - изборна 

Машинско - воздухопловен техничар

pdf Аеродинамика и механика на летање

pdf Авиоелектротехника и електроника

pdf Авиоелектротехника и електроника - изборна 

pdf Воздухопловни конструкции

pdf Воздухопловни конструкции - изборна

pdf Воздухопловни системи и мотори

pdf Воздухопловни системи и мотори - изборна

pdf Практична настава

 

IV ГОДИНА

техничар за компјутерско управување

pdf Компјутерско управување

pdf Практична настава

pdf Компјутерско управување - изборна

pdf Програмирање на компјутерско управувани машини

pdf Програмирање на компјутерско управувани машини - изборен

pdf Проектирање на производствени технолошки системи

Автотехничар - мехатроничар

pdf Електротехника

pdf Електроника - изборна 

pdf Електротехника 

pdf Електротехника - изборна 

pdf Контролна технологија 

pdf Практична настава 

pdf Технологија на моторни возила 

pdf Технологија на моторни возила - изборна 

Машински техничар

pdf Автоматско управување и програмирање

pdf Автоматско управување и програмирање - изборна 

pdf Машини и опрема 

pdf Одржување и монтажа 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Технологија на обработка 

pdf Технологија на обработка - изборна 

pdf Возила и механизација 

pdf Возила и механизација - изборна 

Машинско - енергетски техничар 

pdf Автоматско управување

pdf Гасна техника 

pdf Хидропневматска техника 

pdf Хидропневматска техника - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Термотехника 

pdf Термотехника - изборна 

Машинско - воздухопловен техничар

pdf Авиоелектротехника и електроника

pdf Авиоелектортехника и електроника - изборна 

pdf Практична настава

pdf Воздухопловни конструкции 

pdf Воздухопловни конструкции - изборна 

pdf Воздухопловни прописи 

pdf Воздухопловни системи и мотори 

pdf Воздухопловни системи и мотори - изборна 

 
www.yesnetwork.mk
al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ
bilten-banner.png

bannerbrosura.png
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020