Електро-техничка струка

I Година

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

pdf Електротехника
pdf Електротехнички материјали
pdf Современи технологии на економските сектори на пазарот на труд
pdf Техничка комуникација
 

Техничар за индустриска мехатроника

pdf Електротехника
pdf Електротехнички материјали
pdf Основи на машинство
pdf Техничка комуникација
 
 

II Година

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

 
 

III Година

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

pdf Процесно управување
pdf Системи за автоматско управување
pdf Учење преку работа кај работодавач
pdf Уредување на веб страни
pdf Веб програмирање
 
 

IV Година

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика