Земјоделско-ветеринарна струка
 Агротехничар, Техничар за агроменаџмент, Техничар за фитомедицина, Техничар по ветеринарна медицина.