Лични услуги

I Година

Козметички техничар

pdf Естетика

pdf Хигиена и микробиологија 

pdf Козметика и фризерство 

Техничар Очна оптика

pdf Оптички материјали

pdf Анатомија на глава и око

pdf Оптика 

pdf Практична настава 

pdf Очна оптика

pdf Очна оптика - изборна 

pdf Оптички инструменти 

pdf Оптички мерења 

pdf Оптички мерења - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Психологија 

pdf Очна оптика

pdf Очна оптика - изборна 

pdf Оптички мерења 

pdf Оптички мерења - изборна 

pdf Основи на офталмологијата 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна