Електро-техничка струка

I Година

pdf Електротехнички материјали и елементи

pdf Електротехника 

pdf Техничко цртање за електро 

II Година

Електротехничар - енергетичар

pdf Електрични мерења

pdf Електроника 

pdf Електротехника 

pdf Осветлување и инсталации 

pdf Практична настава 

Електротехничар за електроника и телекомуникации

pdf Аналогна електроника

pdf Дигитална електроника и микропроцесори 

pdf Основи на мерења и електрични кола 

pdf Практична настава 

pdf Телекомуникации 

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

pdf Автоматика

pdf Електроника 

pdf Основи на мерења и логички кола 

pdf Практична настава 

pdf Програмирање 

III ГОДИНА

Електротехничар - енергетичар

pdf Автоматика

pdf Автоматика - изборна 

pdf Електрични апарати и уреди 

pdf Електрични апрати и уреди - изборна 

pdf Електрични машини и погони 

pdf Електрични машини и погони - изборна 

pdf Електрични мрежи 

pdf Електроника 

pdf Енергетски постројки и уреди 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

Електротехничар за електроника и телекомуникации

pdf Дигитална електроника и микропроцесори 

pdf Дигитална електроника и микропроцесори - изборна

pdf Електронски склопови и уреди 

pdf Електронски склопови и уреди - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Телекомуникациски склопови и уреди 

pdf Телекомуникациски склопови и уреди - изборна 

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

pdf Автоматика

pdf Автоматика - изборна 

pdf Дигитални системи 

pdf Дигитални системи - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Програмирање 

pdf Програмирање - изборна 

IV ГОДИНА

Електротехничар - енергетичар

pdf Автоматика

pdf Автоматика - изборна 

pdf Електрични апарати и уреди 

pdf Електрични апарати и уреди - изборна 

pdf Електрични машини и погони 

pdf Електрични машини и погони - изборна 

pdf Опасност од струен удар и заштитни мерки 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Ремнот на електрични машини 

Електротехничар за електроника и телекомуникации

pdf Дигитална електроника и микропроцесори - изборна

pdf Електронски склопови и уреди 

pdf Електронски склопови и уреди - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Телекомуникациски склопови и уреди 

pdf Телекомуникациски склопови и уреди - изборна 

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

pdf Автоматика - изборна

pdf Дигитални системи 

pdf Дигитални системи - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Процесно управување 

pdf Програмирање 

pdf Програмирање - изборна