Спортска гимназија

II Година

pdf Кинезиологија

pdf Основи на менаџмент 

pdf Основи на теорија и методика на спортот 

III Година 

pdf Кинезиологија 

pdf Основи на биомеханика 

pdf Спортска педагогија 

IV Година

pdf Кинезиологија 

pdf Методика на спортот 

pdf Спортска медицина 

pdf Спортски менаџмент